Historia

Historia szkoły w Zawadzie

Pierwszy odnotowany zapis na temat szkoły dotyczy 1867r. Informuje nas, że we wsi Zawada funkcjonowała szkoła ewangelicka, w której uczyło się 180 uczniów i była jedna z większych szkół w okolicach Zielonej Góry.

Od 1945 – 1962r. szkoła jako placówka mieściła się nadal w starym budynku (obecnie ul. Zielonogórska). Uczyło w niej dziewięciu nauczycieli, z czego trzech pracowało w placówce filialnej w Krępie.

1 września 1945 r. na rozpoczęciu roku szkolnego do szkoły w Zawadzie zgłosiło się 23 dzieci i młodzieży w wieku od 10-18 roku życia. Kierownikiem szkoły był wówczas p. Antoni Pawłowski.

W 1958 r zgodnie z ideą ówczesnych władz pod hasłem „1000 szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego” podjęto decyzję o wybudowaniu Szkoły Tysiąclecia w Zawadzie. 5 czerwca 1960r. położono kamień węgielny wraz aktem erekcyjnym pod budowę szkoły.

15 września 1962r. nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły, której nadano imię Małgorzaty Fornalskiej. Była to 460-ta Szkoła Tysiąclecia w Polsce.

Kierownikiem szkoły była w tym okresie p. Henryka Bąkowska. Nową szkołę wyposażono w 8 izb lekcyjnych, 4 pracownie i salę gimnastyczną.

W szkole funkcjonują: Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż, Szkolna Kasa Oszczędności, Samorząd Uczniowski i chór szkolny. Organizowane są uroczystości związane ze świętami narodowymi i zabawy choinkowe.

Od 1 września 1965r.stanowisko kierownicze obejmuje p. Ryszard Gabriel. W szkole pracuje już 12 nauczycieli. Ciekawym epizodem z życia szkoły jest fakt, że w roku szkolnym 1965/1966 w okresie od 9 września do 28 października 1965. 77 żołnierzy Wojska Polskiego przechodzi szybki kurs edukacyjny, w celu uzupełnienia podstawowego wykształcenia.

Innym wydarzeniem wartym odnotowania było posadzenie 28 kwietnia 1966r., przez uczniów szkoły Dębu Tysiąclecia.
W maju tego roku rozpoczyna się pierwszy remont szkoły.Do tradycji szkoły wpisuje się: nagradzanie przodowników nauki, po pierwszym półroczu – tarczą wzorowego ucznia, pod koniec roku – wycieczką finansowaną przez Komitet Rodzicielski.
Od 1 września 1966r., szkoła została przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową. W tym roku szkolnym pracuje 14 nauczycieli. Podczas wakacji szkoła staje się ośrodkiem kolonijnym. Placówkę wizytują kierownicy szkół z NRD i ZSSR, odbywają się też konferencje metodyczne. Rodzice dzieci uczestniczą w pracach na rzecz szkoły. W 1969r. nauczyciele zorganizowali wystawę pomocy naukowych, wykonanych wspólnie z uczniami na zajęciach edukacyjnych. Prace oglądali rodzice uczniów i wpisywali swoje uwagi do księgi pamiątkowej, (do księgi wpisało się 40rodziców ).

Ważnym wydarzeniem, zwłaszcza dla nauczycieli zatrudnionych w szkole był fakt wybudowania i oddania do użytku w 1970r. Domu Nauczyciela, w którym zamieszkało 6 pedagogów. W tym też roku szkoła jest ponownie remontowana i zdobywa III miejsce w grupie szkół wiejskich, w Konkursie z zakresu wychowania, kultury i estetyki zagospodarowania szkoły.
W 1970 wprowadzono w szkole apele, ( co 2 tygodnie ) w celu polepszenia przepływu informacji między klasami. W tym też roku zostaje zlikwidowana czteroklasowa filia szkoły w Krępie.

W latach następnych uczniowie klas VII i VIII pomagają przy zbiorach ziemniaków, na polach miejscowego Kółka Rolniczego. Zarobione pieniądze, przeznaczone są na wycieczki klasowe. Między imprezy szkolne zostają też wpisane zabawy „Andrzejkowe”, a od 1976r. „Mikołajki”. Doniosłym wydarzeniem był przejazd w dniu 6 maja 1975r. ulicami wsi, Rajdu Przyjaźni, z okazji XXX-lecia zakończenia II Wojny Światowej. Komitet Rodzicielski organizuje w szkole zabawy dochodowe, pobiera miesięczne składki, a za uzyskane pieniądze funduje corocznie nagrody dla wyróżniających się uczniów.

Rok 1981/1982 zapisał się w historii szkoły, stanem wojennym i zbiórką pieniędzy na rzecz powodzian Płocka. Nie zabrakło też miłych akcentów uczniowie po raz pierwszy odwiedzili Warszawę.

We wrześniu 1982r. dyrektor Ryszard Gabriel powołał swojego zastępcę, została nim Maria Golczyk, nauczycielka techniki i plastyki. Od tego roku do szkoły przeniesiono oddział przedszkolny ”O”. W szkole funkcjonują: ZHP, SKO, LOP, PCK, SKS, TPPR, Samorząd Uczniowski, koło: żywego słowa, matematyczne, historyczne, polonistyczne, fizyczno0chemiczne, chór szkolny, świetlica szkolna, 7 zespołów wyrównawczych, Spółdzielnia Uczniowska. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w wolne soboty. Powszechną praktyką są wizyty wychowawców w domach uczniów w celu badania ich warunków domowych. W Janach i Krępie działają oddziały przedszkolne, podległe szkole.

W 1986r. pręznie działają sekcje piłki siatkowej chłopców i dziewcząt, sekcja akrobatyki sportowej.
Z dniem 31 sierpnia 1986r. dtrektor Ryszard Gabriel po 21 pracy w szkole w Zawadzie, przechodzi na emeryturę. Władze oświatowe zaproponowały na to stanowisko p. Zbigniewa Strzeleckiego, doświadczonego pedagoga i dyrektora. Nowy dyrektor zainicjował zakup sztandaru. Uroczystość wręczenia szkole sztandaru odbyła się 14maja 1988r. w związku z obchodami 25-lecia szkoły.
Lata następne od 1990r., przyniosły szkole wiele zmian. Rok ten przyniósł szkole nowego dyrektora p. Dariusza Stankiewicza, wice dyrektorem nadal pozostaje Maria Golczyk. Po raz pierwszy w historii powojennego szkolnictwawprowadzono do szkoły naukę religii. Szkoła odnosi sukcesy związane z praca dydaktyczną, m.in. I m-ce w Wojewódzkim konkursie Historycznym, zakupuje sprzęt radjowy i nowe meble do niektórych sal.

Od 13 listopada 1990r. uchwałą Rady Pedagogicznej, po wcześniejszych konsultacjach z młodzieżą i środowiskiem,zrezygnowano z patronatu Małgorzaty Fornalskiej nad placówką i od tej chwili szkoła nosi nazwę : Szkoła Podstawowa w Zawadzie.

Od 1 stycznia 1992r. Szkołę Podstawową w Zawadzie przejmuje Gmina Zielona Góra jako organ prowadzący. Od tej chwili szkoła podlega administracyjnie Wójtowi Gminy, nadzór pedagogiczny natomiast sprawuje nad szkołą Kuratorium Oświaty (Taki układ podległości funkcjonuje do dnia dzisiejszego)

Od 1 września 1992r. funkcję dyrektora obejmuje p. Maria Sztandera, nauczyciel historii. Gmina finansuje remonty i zakup materiałów dydaktycznych, zwiększone zostają środki przeznaczone na kulturę fizyczną. Z racji pogarszającej się sytuacji materialnej społeczeństwa i częstego występowania patologii rodzinach pomoc w szkole oferuje Gminna Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ze środków przekazywanych przez Komisję, organizowane są kolonie, dofinansowuje się zakup podręczników i niezbędnych przyborów szkolnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje dożywianie dzieci ze środowisk najuboższych.

W szkole prowadzone są nadal zajęcia pozalekcyjne: SKS, LOP, PCK, Klub Wiewiórka, koło: polonistyczne, matematyczne, plastyczne, teatralne. Współpraca ze środowiskiem lokalnym polega na udziale dzieci w uroczystościach wiejskich i gminnych (typu dożynki, festyny) wystawieniu w świetlicy wiejskiej sztuk teatralnych, Jasełek. Komitet Rodzicielski wspomaga prace szkoły finansowo, fundując nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego. Nauczyciele i dyrekcja pozyskują środki od sponsorów (głównie lokalnych), Rady Sołeckiej Zawady, Krępy i Jan.

W latach 1998-2000, wspólnie Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku przeprowadzono w szkole kursy dla dorosłych mieszkańców z zakresu agroturystyki, kurs gotowania i pieczenia, projektowania biznesplanu, refundowane w części przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z pozyskanych środków powstała w szkole, pierwsza w Gminie Zielona Góra sala komputerowa dla uczniów szkoły. W tym samym czasie przy udziale uczniów Technikum Elektrycznego zmodernizowano szkolny radiowęzeł. Każda klasa została wyposażona w sprzęt audiowizualny, a sekretariat w komputer, fax i kopiarkę.
W latach 2000-2003 wykonano w szkole następujące prace: wymian instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej, naprawa dachu, częściowa naprawa instalacji elektycznej.

31 sierpnia 2003r. na emeryturę odeszła p. Maria Sztandera oraz jej zastępca p. Maria Golczyk. Od nowego roku szkolnego2003/2004 funkcję dyrektora pełni p. Jolanta Jasińska, jej zastępcą zostaje p. Monika Barska.

Kierownicy i dyrektorzy Publicznej Szkoły Podstawowej na przestrzeni lat 1945-2008

 • Antoni Pawłowski -1945r.,
 • Maria Langer,
 • Maria Weryk,
 • Aleksander Trojacki,
 • Regina Zięba,
 • Franciszek Warchlewski,
 • Henryka Bąkowska – 1962-1965,
 • Ryszard Gabriel – 1965 – 1986r. (21lat),
 • Zbigniew Strzelecki – 1986- 1990r,
 • Dariusz Stankiewicz – 1990 – 1992r.,
 • Maria Sztandera- 1992 – 2003r. ,
 • Jolanta Jasińska- od 1 września 2003r.

HISTORIA NAJNOWSZA

Od września 2003r. praca idzie w kierunku podnoszenia jakości pracy szkoły poprzez:
• unowocześnianie bazy szkoły – remonty zewnętrzne i wewnętrzne, wyposażenie sal lekcyjnych,
• podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – awanse zawodowe w 2003r. był 1 nauczyciel dyplomowany obecnie jest 7,
• owocna współpraca z Radą Rodziców i lokalnymi organizacjami społecznymi.
W roku szkolnym 2007/2008 szkoła realizuje trzy programy:
* Ogólnopolski Program – Szkoły Uczącej Się – SUS,
* Szkoła Promująca Zdrowie – 2 rok
W ramach Szkoły Promującej Zdrowie zorganizowana została w dniu 7 czerwca 2008r „Biała Sobota”.W tym dniu w Szkole Podstawowej w Zawadzie wszyscy chętni mogli skorzystać z bezpłatnej wizyty u pulmonologa, ortopedy, chirurga, pediatry. Można też było za darmo zmierzyć poziom cukru i nauczyć się samokontroli piersi. Najdłuższa kolejka kolejka ustawiała się jednak do stanowiska , przy którym mierzono gęstość kości- badanie to oceniało czy pacjentowi grozi osteoporoza.Biała sobota odbyła się w Zawadzie już drugi raz. Organizatorami przedsięwzięcia są Centrum Medyczne Aldemed, dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Koło Gospodyń Wiejskich.

* Program „Szkoła Równych Szans” – program z EFS – projekt „Szansa na Sukces”, który pozwolił przeznaczyć na zajęcia pozalekcyjne od 1 czerwca 2007r. do końca stycznia 2008r. około 82 tys. Zł.

Od 1 października 2008r. funkcje wicedyrektora pełni p. Aleksandra Białęcka, pedagog.
W roku szkolnym 2008/2009 realizuje się następujące programy:
* Szkoła Promująca Zdrowie – 3 rok,
* Program „Lubuska Szkoła Równych Szans” – program z EFS

Opracowane na podstawie :
Dziejów Zawady – W. Skibińskiego 2006 Zielona Góra,
Gmina Zielona Góra. Zarys dziejów jej wsi i informacja o pracy Rady Gminy kadencji 1990-1994 – W. Topik, Zielona Góra 1994,
Kronik szkolnych i protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej – M. Bilska